- ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


I. B-G sp. z o.o.
II. B-G.PL sp. z o.o. sp. k.


I. Zasady Ochrony Danych Osobowych dla B-G sp. z o. o


Administratorem Państwa danych osobowych (Danych) jest  B-G sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu NIP:7792300588, REGON:300491655, KRS:0000284608 (kontakt: ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznań, tel. 618433181, e-mail: zodo@b-g.pl) – dalej B-G.

Ochrona Danych przez B-G odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce:
– na zabezpieczonych serwerach – w przypadku Danych elektronicznych
– zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji firmowej – w przypadku zawierających Dane dokumentów pisemnych.

B-G szanuje Państwa prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Podawane B-G Dane w jakiejkolwiek formie nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Jeżeli podali Państwo B-G Dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy – są one przetwarzane.

Dane przetwarzane są:

-zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”)
-zgodnie z wdrożonymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych
-w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, wykonania, zmiany bądź rozwiązania umowy pomiędzy Państwem a B-G
-zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa

Monitoring w B-G i zbieranie w związku z nim Dane maja na celu:
-zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
-ochronę mienia
-kontrolę produkcji
-zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić B-G na szkodę.

Dane przetwarzane w celach wskazanych powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj:
-Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
-Podmiotom, z którymi B-G ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania Danych, tj. podmiotom świadczącym usługi: IT, kadrowo–płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe i graficzne. Dane mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom B-G, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
-podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)
-poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w celu działania usługi Google Analytics w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

Mają Państwo prawo:
-dostępu do treści swoich Danych i ich sprostowania
-do usunięcia, ograniczenia przetwarzania Danych
-do przenoszenia Danych
-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na -przetwarzanie Danych
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy o ochronie Danych.

B-G zachowuje i wykorzystuje Dane tylko do potrzeb niezbędnych dla celu w jakim zostały podane i jedynie tak długo, jak jest to konieczne. B-G zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody jedynie w zakresie, czasie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują B-G do retencji danych.

Dodatkowe Dane zbierane są przez B-G jedynie w miejscach, w których wyraźnie wyrazili Państwo zgodę.II. Zasady Ochrony Danych Osobowych dla B-G.PL sp. z o. o. sp. k.

Administratorem Państwa danych osobowych (Danych) jest  B-G.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gołuskach NIP:7773346081, REGON:382240484, KRS:0000765556  (kontakt: ul. Leśna 36, 62-070 Gołuski, tel. 618433181, e-mail: zodo@b-g.pl) – dalej B-G.

Ochrona Danych przez B-G odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce:
– na zabezpieczonych serwerach – w przypadku Danych elektronicznych
– zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji firmowej – w przypadku zawierających Dane dokumentów pisemnych.

B-G szanuje Państwa prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo Danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Podawane B-G Dane w jakiejkolwiek formie nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Jeżeli podali Państwo B-G Dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy – są one przetwarzane.

Dane przetwarzane są:
-zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) 
- i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”)
-zgodnie z wdrożonymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych
-w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, wykonania, zmiany bądź rozwiązania umowy pomiędzy Państwem a B-G
-w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa

Monitoring w B-G i zbieranie w związku z nim Dane maja na celu:
-zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
-ochronę mienia
-kontrolę produkcji
-zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić B-G na szkodę.

Dane przetwarzane w celach wskazanych powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj:
-Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
-Podmiotom, z którymi B-G ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania Danych, tj. podmiotom świadczącym usługi: IT, kadrowo–płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe i graficzne. Dane mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom B-G, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
-podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)
-poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w celu działania usługi Google Analytics w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

Mają Państwo prawo:
-dostępu do treści swoich Danych i ich sprostowania
-do usunięcia, ograniczenia przetwarzania Danych
-do przenoszenia Danych
-do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie Danych
-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy o ochronie Danych.
B-G zachowuje i wykorzystuje Dane tylko do potrzeb niezbędnych dla celu w jakim zostały podane i jedynie tak długo, jak jest to konieczne. B-G zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody jedynie w zakresie, czasie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują B-G do retencji danych.

Dodatkowe Dane zbierane są przez B-G jedynie w miejscach, w których wyraźnie wyrazili Państwo zgodę.