Fundusze Unijne
Odoo • Image and Text

Tytuł projektu: „Wdrożenie druku fleksograficznego z technologią ultrafioletu (UV) do produkcji kapsli/kapturków termokurczliwych celem wprowadzenia konkurencyjnego produktu na rynek”

Wartość projektu: 2 767 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 999 900,00 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu urządzenia do druku fleksograficznego (2016 r) w celu wdrożenia technologii produkcji kapsla/kapturka termokurczliwego w oparciu o druk fleksograficzny z technologią UV.

Główny cel projektu to zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej zmierzającej do podniesienia jej konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie dwóch nowe produkty: kapturka termokurczliwego powstały technologią druku fleksograficznego z technologią UV i kapsla termokurczliwego wykonanego w całości z folii PVC z możliwością nadruku 3D.

Ponadto projekt przyczyni się do znaczącego ulepszenia dotychczas proponowanych produktów i tym samym wzrostu udziału firmy w rynku. Bezpośrednim efektem będzie rozszerzenie oferty firmy i wzrost przychodów z prowadzonej działalności.

W ramach projektu zastosowane zostaną innowacyjne technologie produktowe, procesowe i organizacyjne. Ulegną obniżeniu koszty prowadzenia działalności dzięki optymalizacji produkcji i oszczędności materiałów. Poprawie ulegną wskaźniki finansowe firmy, nastąpi wzrost sprzedaży produktów, rozwój firmy oznacza rozwój gospodarczy regionu. Realizacja projektu wynika z potrzeb wnioskodawcy, rynku i odbiorców, oznacza możliwość do wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań technicznych. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym ujęty w planie ekspansji firmy.

Efektem projektu będzie: utworzenie 4 nowych miejsc pracy (2016), wprowadzenie innowacji produktowej – dwa nowe i jeden unowocześniony produkt. W krótkim okresie inwestycja wpłynie na możliwość sprzedaży nowych produktów na najwyższym poziomie technologicznym. Poprzez realizację projektu firma poprawi swoją konkurencyjności i zajmie pozycję lidera w branży, wypełni niszę rynkową w zakresie objętym wnioskiem.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie Ofertowe nr 1/2016/WRPO z dnia 21.07.2016

 – Zapytanie ofertowe nr 1/2016/WRPO z dnia 21.07.2016 

 – Formularz Oferty nr 1/2016/WRPO z dnia 21.07.2016

 – Sprostowanie do Ogłoszenia Zapytania ofertowego nr 1/2016/WRPO

  – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego – 25.08.2016

 – Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego – 30.08.2016

 – Informacja o wyniku Postępowania Ofertowego nr 1/2016/WRPO

Targi WINO 2022
Poznań 17-19 marca 2022