W dniu 06.09.2016r. Zarząd firmy B-G Sp. z o.o. podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu Projektu pt. „Wdrożenie druku fleksograficznego z technologią ultrafioletu (UV) do produkcji kapsli/kapturków termokurczliwych celem wprowadzenia konkurencyjnego produktu na rynek” w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całego projektu wynosi 2 767 500,00 zł, a kwota dofinansowania to 999 900,00 zł

Projekt dotyczy zakupu urządzenia do druku fleksograficznego w celu wdrożenia technologii produkcji kapsla/kapturka termokurczliwego w oparciu o druk fleksograficzny z technologią UV.

Dofinansowanie projektu jest dużym sukcesem firmy B-G oraz dużym wsparciem, które umożliwi dalszy rozwój nowoczesnych rozwiązań i technologii produkcji.